Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Αρτέμης - Ο Μαρμαρωμένος (1080p)

Ὁ πτωχός, ὁ πτωχολέων!
Τό κλέος τῶν Νυμφαίων! Ὁ τῶν πάντων ἐργάτης! T' ὄνομα αὐτοῦ ἐστίν Ἰωάννης! Τῆς Ῥωμηοσύνης ὁ ἥρως! Ὁ μονομάχος τοῦ Σωτῆρος! Τῆς δικαιοσύνης ἡ στάθμη! Ὅραμα, πού ποτέ δέν ἐχάθη! Τό σκεῦος, τό θεῖον! Τό τῆς χάριτος δοχεῖον! Ὁ βασιλεύς, ὁ τρισμάκαρ! Ὁ συντρίψας τήν πλάνην τῆς Ἄγαρ! Πένης κεκαθαρμένος! Τό βασιλικόν γένος! Νῦν, ὕμνος καί αἶνος, ἐστίν ὁ Μαρμαρωμένος! Ὁ σταυρωθεῖς ἐγήγερται, ὁ μεγάλαυχος πέπτωκεν, ὁ καταπεσῶν καί συντριβεῖς ἀνώρθυται! Φαεινότατος ἀστήρ! Ὁ αὐτοκράτωρ Σωτήρ! Τῶν κακοδόξων πρηστήρ! Ὁ τῶν Ἑλλήνων Πατήρ! Ὁ λέων, ὁ ἄλκιμος! Ὁ γνωστός καί ὁ ἄγνωστος! Ὁ βασιλεύς, ὁ Ἅγιος! Ὁ Ἑξαδάκτυλος! Ὁ τό ἦθος ἔχων σεμνόν! Μέγα καύχημα τῶν πιστῶν! Ὁ ἐνάρετος κι ὁ σοφός! Ὁ νομιζόμενος νεκρός! Ἄγγελος ἐν σχήματι ἀνθρώπου, φανήσεται ἐπί τῆς Ἑπταλόφου! Ὁ συντηρήσας Νόμους Κυρίου, ἐγερθήσεται ἐξ ὕπνου πολυχρονίου! Μακάριος ὅς ἄν ἐπιζήσῃ καί ἴδῃ τόν ἀνιστάμενον!
ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΛΙΓΌΤΕΡΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου